Jak na topné fólie

 1. Výběr topné fólie, plán pokládky
 2. Příprava a pokládka
 3. Skladba podlahy
 4. Termostat, podlahová sonda
 5. Elektrické zapojení
 6. VIDEO - pokládka topné fólie
 7. Výpočet množství topných fólií

  

Výběr topné fólie, plán pokládky

Na co jsou topné fólie vhodné?

Topné fólie jsou vhodné do tenkovrstvých podlahových skladeb instalovaných plovoucím způsobem a pod krytiny lepené disperzními lepidly. Podlahové krytiny musí být dostatečně tepelně vodivé, jejich tepelný odpor (R) musí být nižší než 0,15m2K/W. Typickými aplikacemi jsou skladby s laminátovou, dřevěnou a vinylovou podlahovou krytinou. Jako doplňkové vytápění jsou vhodné i pod tenké koberce.

Nesmí být instalovány do podlah pro překrytí mokrými stavebními směsmi (beton, samonivelační strky, flexibilní lepidla). Nesmí se instalovat do prostor s občas mokrou podlahou a zvýšenou vzdušnou vlhkostí (koupelny, prádelny,…), do stěn a venkovních prostor.

 

Pokládka topných folií je velmi snadná a zvládne ji téměř každý. Každá sada ECOFILM Set obsahuje jeden pás folie o výkonu 60 nebo 80 W/m2 různých délek - přehledná tabulka ZDE. Sady se prodávají v délkách 1,5m  2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 8m a 10m. Pás je již opatřen připojovacími vodiči, dlouhými 5m a tím odpadá nutnost provádět spoje na stavbě. Např. místnost s vytápěnou plochou 3 × 3,6 m (viz. obrázek) je možné řešit dvěma pásy folie o šířce 1m a délce 3m a dvěma pásy 2m dlouhými o šířce 0,6 a 1m. Připojovací vodiče od každého pásu vedeme do instalační krabice, kde je připojíme na svorkovnici. Ze svorkovnice pak pokračuje již jen jeden dvoužilový kabel do termostatu. Součástí sady jsou také izolační pásky, takže pás je možné zkrátit na potřebnou délku a zaizolovat střižné hrany. Potřebujete-li např. folii dlouhou 3,7m, koupíte si sadu se čtyřmetrovou folií, zkrátíte ji a zaizolujete přiloženou páskou. Protože folie lze krátit každé 2cm, je možné z nabízených sad vytvořit v podstatě jakoukoliv požadovanou délku.

Rozložení topné fólie

  

Příprava a pokládka

Kontrola podkladu

Než začnete s instalací, musíte si zajistit čistou, suchou, hladkou a rovnou podlahu. Vyčistěte podlahu a odstraňte všechny nečistoty. Pokud má podlaha nerovnosti, musíte je vyrovnat. Pokud je podlaha vlhká, počkejte, až vyschne.

 1. Kontrola rovinnosti podkladu
  Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě (vodováhy). Podlahy v rezidenčních stavbách mají dle ČSN 74 4505 mezní odchylku 2mm. Výškové přechody musí být pozvolné bez ostrých zlomů.
  Náprava: vyrovnání samonivelační stěrkou, přebroušení povrchu

 2. Kontrola hrubosti podkladu
  S ohledem na použitou výšku kročejové izolace a její stlačitelnost, musí hrubost podkladu odpovídat možnostem absorbovaní nerovností v této vrstvě tak, aby zrna nepoškodila topný prvek prostoupením skrz tuto vrstvu.
  Náprava: vyrovnání samonivelační stěrkou, přebroušení povrchu

 3. Kontrola vlhkosti podkladu
  Podklad musí být vyzrálý s nízkým obsahem vlhkosti, menším než 2,0% CM. Vlhost se měří podlahovým stavebním vlhkoměrem CM. Pro hrubou orientaci lze na podlahu položit PE fólii o rozměrech 50x50cm a po obvodu přelepit k podkladu. Pokud je na ní zespodu po 16 hodinách znatelná vlhkost, není podlaha dostatečně vyschlá.
  Náprava: prostory dostatečně větrejte, případně využijte vysoušeče

Pokládka plovoucí podlahy 1 Pokládka plovoucí podlahy 2 Pokládka plovoucí podlahy 3

Přípravné práce

Před samotnou instalací je nutné připravit samostatné napájení topné folie zapojené s ochranou přes proudový chránič 30 mA a to do instalační krabičky KU68, z které jsou vyvedeny dva husí krky (11mm). Jeden bude zakončen těsně v rohu stěny a podlahy a druhý bude částečně zapuštěn do podkladního betonu v délce cca 50-80 cm do prostoru podlahy tak, aby byl instalován v místě spoje mezi dvěmi topnými foliemi a svojí výškou odpovídal rovině vrchu kročejové izolace. Do tohoto krku instalujte podlahové čidlo řídícího termostatu.

Instalace parotěsné zábrany

Pro ochranu proti vzlínající vlhkosti je vždy třeba pokrýt celou podkladovou plochu parotěsnou folií. Typickou parotěsnou zábranou je polyetylénová folie s dlouhou životností o tloušťce 0,2 mm. Parotěsnou zábranu je třeba pokládat s přesahem nejméně 200 mm a nejlépe ještě slepit páskou.

Pokládka plovoucí podlahy 5

Kročejová a tepelná izolace

Při pokládání plovoucích podlah je třeba použít vhodné podkladové materiály pro dokonalé vyrovnání povrchu a utlumení hluku od chůze po podlaze a také tímto tepelně izolovat topnou folii od podkladu. Použijte podložné materiály určené pod plovoucí podlahy např. extrupor, climapor. Plovoucí podlaha je tvrdá a proto je důležité instalovat podložku pro pohlcení rázů. Doporučujeme kročejovou izolaci o min. tl. 5 mm z důvodu bezproblémového zapuštění napájecího konektoru topné folie (5 mm). V opačném případě je nutné konektrory částečně zapustit do podkladního betonu.

Pokládka plovoucí podlahy 7 Pokládka plovoucí podlahy 8 Pokládka plovoucí podlahy 10

Montáž topné folie

Folie se rozvine po tepelné izolaci v souladu s navrženým plánem pokládky, vyrovnají se jednotlivé pásy (nesmí se vzájemně překládat) a zajistí v dané poloze proti posunutí pomocí lepící pásky. Zásadně se folie nepokládá přes dilatační spáry a také pod stabilně zabudované vybavení. Na montáž do prostor s vyšší provozní vlhkostí (koupelny, prádelny) jsou kladeny náročnější požadavky na instalaci a proto nedoporučujeme topné folie do těchto prostor instalovat. Zásadně nešlapejte, s výjimkou nezbytně nutných případů, po položené topné folii.

Pokládka plovoucí podlahy 14 Pokládka plovoucí podlahy 15 Pokládka plovoucí podlahy 16

Pokládka plovoucí podlahy 17 Pokládka plovoucí podlahy 19 Pokládka plovoucí podlahy 21

Připojení topné folie

Vedení kabelů od topných folií se zapouští do kročejové izolace tak, aby ji svou výškou nepřesahovali. Vodiče se připojí do el. krabice. Zásadně jsou vodiče a topná folie vedeny rovnoběžně.

Pokládka plovoucí podlahy 22 Pokládka plovoucí podlahy 23

Instalace podlahové sondy

Podlahová sonda termostatu se umístí do ochranné plastové trubky o průměru 11 mm, která musí být zapuštěna v podkladu tak, aby nepřesáhla svou výškou kročejovou izolaci. Podlahová sonda se umísťuje pod topnou folii v místě topné plochy.

Pokládka plovoucí podlahy 6

Odzkoušení topné folie

Po položení pásů změřte ohmmetrem (před pokládkou podlahové krytiny) jednotlivé pásy a zkontrolujte hodnoty dle tabulky na úvodní straně návodu přiloženého k topné fólii - odchylka musí být v toleranci +5% až -10% (v případě zkracování folie je nutné hodnoty přepočítat). Naměřené údaje zapište do záručního listu. Do záručního listu rovněž zakreslete situování pásů a vodičů, včetně místa připojení.

Ochranná parotěsná zábrana proti vodě a vlhkosti

Parotěsnou zábranu (polyetylenová folie tl. do 0,25 mm) je třeba pokládat s přesahem nejméně 200 mm a spoj přelepit páskou. Folie se vytáhne dostatečně vysoko na zeď a zde provizorně zajistí. Instalace parozábrany je nezbytná z důvodu požadavku ochrany proti úrazu elektrickým proudem !. Zakončení parotěsné zábrany v místě napojení na stěnu musí zabezpečovat ochranu proti zatečení tekutin pod tuto parozábranu, např. slepením obou parozábran mezi nimiž je topná folie lepící páskou.

Pokládka plovoucí podlahy 24 Pokládka plovoucí podlahy 25

Pokládka plovoucí podlahy

Pracovní teplota musí být nejméně 18 °C. Relativní vlhkost vzduchu se musí pohybovat v rozmezí 30 až 60%, a to v průběhu celého pokládání i po určitou dobu před ním a po něm - pro kontrolu vlhkosti použijte vlhkoměr. Pokud relativní vlhkost bude nižší nebo vyšší, upravte ji zvlhčením či odvlhčením vzduchu. Stejná pravidla platí pro místnost, v níž budete skladovat uzavřená balení podlahových desek; neotevírejte je dříve, než těsně před pokládáním.

Podlahové topení může za určitých okolností vyvolat pohyby podlahy a způsobit vytváření štěrbin. Při instalaci na podlahové topení musí být desky vždy pokládány v podélném směru místnosti a u prahů musí být dilatační mezery; to znamená, že přímý kontakt mezi podlahovými deskami z různých místností je nepřípustný. Větší podlahové plochy musí být instalovány s dilatačními spárami.

Pokládka plovoucí podlahy 26 Pokládka plovoucí podlahy 26 Pokládka plovoucí podlahy 27

Pokládka plovoucí podlahy 28 Pokládka plovoucí podlahy 29 Pokládka plovoucí podlahy 30

Pokládka plovoucí podlahy 31 Pokládka plovoucí podlahy 32 Pokládka plovoucí podlahy 33

Definitivní el. měření

Proveďte opět měření ohmetrem + měření unikajícího proudu a zapište do záručního listu. Vyplněný záruční list i tento návod musí být předán majiteli (uživateli)!! Izolační odpor topné folie nesmí klesnout pod 0,5 MOhm.

 

Skladba podlahy

Doporučené skladby podlah s topnou fólií - viz. obrázek. Vlevo skladba pro plovoucí podlahy, vpravo skladba s deskami HEAT-PACK pro podlahy s nedostatečnou ochranou topné fólie, desky HEAT-PACK umožní instalaci topné fólie např. pod koberec a PVC.

skladba podlahy s topnou fólií

Termostat, podlahová sonda

U většiny aplikací topných fólií je vyžadována instalace termostatu s podlahovým čidlem. Termostat se instaluje do instalační krabice KU68 ve výšce 120-150cm. Neměl by být na vnější ochlazované stěně a v místě kde může docházet k dlouhodobějšímu ovlivňování sluncem. Termostat musí mít bezpečný odstup od místa kde hrozí postříkání vodou, tedy musí být dále než 60cm od vany, sprchy nebo umyvadla. Napájení topných fólií zajišťuje termostat, ke kterému je nutné přivést napájecí vodiče s napětím 230V s jištěním přes proudový chránič 30 mA. Mezi podlahou a instalační krabicí se umístní dvě elektroinstalační trubice (tzv.husí krky). První trubice je určena pro přívodní vodiče topných fólií, bude zakončena na hraně stěny a podlahy. Druhá trubice je pro podlahové teplotní čidlo. Podlahová sonda se umísťuje pod topnou folii v místě topné plochy (viz. obrázek). Poloměr ohybu elektroinstalační trubice mezi stěnou a podlahovou by měl být min. 6cm, aby nebránil zasunutí čidla.

!!! Podlahové čidlo vždy instalujte do instalační trubice (husího krku) !!!

podlahové čidlo topné fólie

Elektrické zapojení

Norma ČSN 33 2000 7-753 odst. 413.1. předepisuje osazení napájecího obvodu elektrického podlahového vytápění proudovým chráničem vybavujícím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA.

Nejčastěji se topné fólie napájejí přímo přes termostat, ovšem příkon a proud topné fólie nesmí pak překračovat hodnoty specifikované výrobcem termostatu. Rozsáhlejší vytápěné plochy s vyšším příkonem nebo proudem ovládané jedním termostatem se musí spínat přes stykač. V takovém případě výstup z termostatu pro zátěž (topnou fólii) ovládá cívku stykače. Některé termostaty (AUBE TH-132AF) v tomto zapojení vyžadují doplnění obvodu o filtr proudového rázu, který se umístňuje na svorky cívky stykače. Při instalaci více fólií a spínání přes stykač, lze řešit i rozdělení zátěže do více fází.

Topné fólie mají dva přívodní napájecí vodiče (modrý a hnědý). Při zapojení více fólií se spojují paralelně, tzn. všechny modré vodiče do jedné rozebíratelné wagosvorky a hnědé do druhé wagosvorky. Nejčastěji se toto propojení realizuje v instalační krabičce KU68 na stěně v blízkosti termostatu, viz. obrázek. Wagosvorky se propojí dvoužilovým kabelem s termostatem.

vodiče topných fólií

Zapojení a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba s osvědčením podle vyhlášky č. 50/78 Sb. !!!