Vrácení zboží

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

vraceni_zbozi

NÁVOD JAK VRÁTIT ZBOŽÍ - JAK ZABALIT, ZABEZPEČIT, OZNAČIT A ZASLAT VRACENÉ ZBOŽÍ

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

KOMPLETNÍ ZBOŽÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM ULOŽTE DO TAKOVÉHO OBALU, KTERÝ SPLŇUJE TATO KRITÉRIA: 
A) ZAJISTÍ BEZPEČNÝ TRANSPORT S OHLEDEM NA POVAHU OBSAHU
B) JE V SOULADU S PODMÍNKAMI PŘEPRAVY KONKRÉTNÍHO PŘEPRAVCE (NUTNÝ PŘEDPOKLAD PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ PŘÍPADNÉ REKLAMACE DOPRAVY) 

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE PŮVODNÍ OBAL TOTO NEMUSÍ SPLŇOVAT. MY V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH VĚDOMĚ PODSTUPUJEME RIZIKO NESOULADU BALENÍ S PODMÍNKAMI PŘEPRAVCE. NESOULAD BALENÍ S PODMÍNKAMI PŘEPRAVCE BUDE PŘI VRÁCENÍ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ. NEPODCEŇUJTE BEZPEČNÉ BALENÍ OBSAHU A NESPOLÉHEJTE SE POUZE NA ORIGINÁLNÍ OBAL, ZA OBSAH ZÁSILKY A JEJÍ DORUČENÍ V NEPOŠKOZENÉM STAVU ODPOVÍDÁ ODESILATEL ZÁSILKY, NE PŘÍJEMCE. 

DO ZÁSILKY PŘILOŽTE PRO USNADNĚNÍ KOMUNIKACE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ O VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PŘÍLOHA Č.2 OP), KOPII DAŇOVÉHO DOKLADU A BANKOVNÍ SPOJENÍ.

ZÁSILKU OZNAČTE VIDITELNÝM NÁPISEM VRÁCENÍ ZBOŽÍ. 

ZBOŽÍ ODEŠLETE NA ADRESU:
ELEKTRICKÉ TOPENÍ
TŘÍDA KPT. OLESINSKÉHO 62
261 01  PŘÍBRAM II 

DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ POSÍLAJÍ ZÁSILKY ČESKOU POŠTOU: 

NEZASÍLEJTE NÁM PROSÍM VE VLASTNÍM ZÁJMU TĚŽKÉ, KŘEHKÉ, NEBO VELKÉ BALÍKY PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY (DÁLE JEN POŠTA). POŠTA K NÁM DOVÁŽÍ TYTO ZÁSILKY VELMI ČASTO SE ZNAČNĚ POŠKOZENÝM OBALEM A JAK PRAXE UKÁZALA, I S POŠKOZENÝM OBSAHEM. DLE "OBCHODNÍCH PODMÍNEK" POŠTY JE PŘÍJEMCE TAKOVÉ ZÁSILKY NUCEN ŘEŠIT REKLAMACI POUZE PŘÍMO NA POŠTĚ. 

POŠTA TAK ZCELA NELOGICKY VYŽADUJE ČASOVĚ NÁROČNÉ ŘEŠENÍ REKLAMACE PŘÍMO NA POŠTĚ (!) PO PŘÍJEMCI ZÁSILKY A NE PO ODESÍLATELI, JENŽ SI SLUŽBU OBJEDNAL A ZAPLATIL. TÍMTO TRESTÁ PŘÍJEMCE ZÁSILKY ZA VLASTNÍ POCHYBENÍ NEBO POCHYBENÍ ODESILATELE, KTERÝ ZÁSILKU NEDOSTATEČNĚ ZABEZPEČIL. CELÝ REKLAMAČNÍ PROCES JE PŘITOM ZCELA ZBYTEČNOU ZTRÁTOU ČASU, POKUD ZÁSILKA NEODPOVÍDÁ PŘEPRAVNÍM "OBCHODNÍM PODMÍNKÁM" POŠTY, COŽ JE V PRAXI BOHUŽEL VĚTŠINA. 

ZÁSILKY S POŠKOZENÝM OBALEM NEBO OBSAHEM NEPŘEBÍRÁME A NECHÁVÁME TAK PROSTOR K UPLATNĚNÍ REKLAMACE PŘI ZPĚTNÉM DORUČENÍ ODESILATELI.NEPOŠKOZENÉ ZÁSILKY BUDOU SAMOZŘEJMĚ PŘEVZATY.

DOPORUČUJEME VÁM VYUŽÍT SLUŽEB DOPRAVCŮ, KTEŘÍ SE NECHOVAJÍ TAKTO AROGANTNĚ A HLAVNĚ NAPROSTO BEZ RESPEKTU K ČASU SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme a zkontolujeme. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ať Vám nemusíme účtovat náklady na uvedení zboží do původního stavu.
8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
8.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.